Skip to content

1. Bevezető

A tarhelyberles.hu honlap üzemeltetője a Tárhelybérlés.hu Bt. (5553 Kondoros, Tanya 187., a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) ez úton tájékoztatja Önt a tarhelyberles.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

A jelen tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. Az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az adatkezelési tájékoztató célja és az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelő az adatok gyűjtését csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi. A kezelt adatok az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre kell korlátozódnak.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://tarhelyberles.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, az info [kukac] tarhelyberles [pont] hu címen írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

4.1. Az Adatkezelő, szolgáltató adatai

Név: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhely: 5553 Kondoros, Tanya 187.
Cégjegyzékszám: 04-06-009467
A bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25081086-1-04
Telefonszám: +36 20 241 2245
E-mail: info[kukac]tarhelyberles[pont]hu

4.2. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Hechtl Gábor ügyvezető
Telefonszám: +36 20 241 2245

5. Az érintettek köre

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt meglátogató személyek, a hírlevélre feliratkozók, a Weboldalon hosting tárhelyet, domain nevet, vagy felhő-tárhelyet megrendelők a Weboldalon keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a Weboldalt a Facebook-on kedvelők, feliratkozók.

6. A személyes adatok biztonsága

Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól való védelmét.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

7. Az kezelt személyes adatok köre

7.1. Cookie-k (Sütik)

7.1.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

7.1.2 A sütik kategóriái

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 • Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.
 • Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.
 • Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

7.1.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adakezelő a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő anonim látogatói statisztikákat gyűjt a Weboldalról azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a azt. Az Adatkezelő az adatokat a Weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A a Google Analytics sütijei az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén.

Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

7.2 Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon való hírlevél feliratkozás esetén az Adatkezelő az érintett feliratkozó következő adatait kezeli: név, e-mail cím, IP-cím.

7.3 Tárhely megrendelés

A Weboldalon hosting tárhely megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetében adószám, természetes személy esetében személyi igazolványszám, számlázási név, cím, megrendelt termék.

7.4 Domain név megrendelés

A Weboldalon domain név megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetében adószám, természetes személy esetében személyi igazolványszám, számlázási név, cím, megrendelt termék.

7.5 Felhő-tárhely megrendelés

A Weboldalon felhő- tárhely megrendelése esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, adószám, cím, megrendelt termék.

7.6 Érdeklődés kapcsolati űrlapon, vagy e-mailben

A Weboldalon elérhető termékek, vagy szolgáltatások iránti érdeklődés (pl. weboldalkészítés) esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

7.7 Facebook kedvelés

Ha a Weboldalt meglátogató az oldalon elhelyezett Facebook plugin használatával „kedvelt”-ként megjelöli (like-olja), illetve, ha a Weboldal Facebook oldalára feliratkozik, az Adatkezelő az érintett Facebook profiljára vonatkozó adatokat kezeli: név, profilkép.

8. Az adatkezelés célja

8.1 A használt sütik célja

A Weboldal működése során használ sütik céljáról a 7.1. pontban található tájékoztatás.

8.2. Hírlevél feliratkozás:

A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való tájékoztatást.

8.3 Hosting tárhely megrendelés

Termék megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése.

A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, ill. a teljesítéssel, vagy meghosszabbítással kapcsolatos egyeztetés. A személyi igazolványszámot, szervezetek esetében az adószámot az Adatkezelő a .hu végződésű domain nevek bejegyzését elbíráló .HU Nylvántartóhoz továbbítja (a szervezet adatkezelési tájékoztatója). A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

8.4 Domain név megrendelés

Domain név megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése.

Szolgáltató a .HU domain név regisztrációs szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat (domain igénylő neve, címe/székhelye, azonosítója) a .HU domain név regisztrátoron, mint adatfeldolgozón keresztül (BlazeArts Kft., www.forpsi.hu) a központi domain nyilvántartó (Internet Szogláltatók Tanácsa, www.domain.hu), mint adatkezelő részére továbbítja.

A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, ill. a teljesítéssel, vagy meghosszabbítással kapcsolatos egyeztetés. Természetes személy esetén a személyi igazolványszámot és születési dátumot, szervezetek esetében az adószámot az Adatkezelő a .hu végződésű domain nevek bejegyzését végző BlazeArts Kft-nek továbbítja (lásd még: 11.4.1). A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

8.5 Felhő-tárhely megrendelés

A felhő-tárhely megrendelése esetén az adatkezelés célja a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, a megrendelés teljesítése.

A telefonszám megadása esetén a telefonszám kezelésének célja a megrendeléssel kapcsolatos kapcsolattartás, ill. a teljesítéssel, vagy meghosszabbítással kapcsolatos egyeztetés. A számlázási nevet, címet, adószámot az Adatkezelő a számla kiállításához kezeli.

8.6 Érdeklődés kapcsolati űrlapon, vagy e-mailben

A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az őt érdeklő szolgáltatásról.

8.5 Facebook kedvelés

A Weboldalon lehelyezett Facebook plugin használata során az adatkezelés célja, hogy az érintett számára biztosítsa az oldal kedveltként való megjelölhetőségét, és a feliratkozást.

9. Az adatkezelés jogalapja

9.1 A használt sütik jogalapja

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont)..

9.2. Hírlevél feliratkozás:

Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatok.

9.3 Termék megrendelés

Termék megrendelés esetén az érintett megrendelő neve, e-mail címe, számlázási név, cím, postázási név és cím (ha eltérő), megrendelt termék és a megrendelt darabszám tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja és az Ektv. 13/A. §. Ezen adatok a termék vásárlására vonatkozó szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jöhet létre és nem teljesíthető (a megrendelő nem tudja leadni megrendelését, az Adatkezelő nem tud számlázni, és megküldeni a megrendelést).

A telefonszám, a személyi igazolványszám és az adószám megadása és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). A személyi igazolványszám, szervezetek esetében az adószám a .hu végződésű domain nevek igénylése esetén a bejegyzést elbíráló .HU Nyilvántartóhoz továbbítja. Az adószám annak megadása esetén a számlán kerül feltüntetésre.

9.4 Érdeklődés kapcsolati űrlapon, vagy e-mailben

A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén megadott adatok esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

9.5 Facebook kedvelés

A Facebook plugin használatával kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az Ektv. 13/A. §., és a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja.

9.6 Jogos érdek érvényesítése

Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn.

10. Az adatkezelés időtartama

10.1 Sütik élettartama

 • Munkamenet sütik: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Használatot támogató sütik: élettartamuk kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik (a böngésző bezárásáig tart).
 • Statisztikai sütik: Google analytics-ben beállítható, hogy milyen időtartamra őrizze meg a Google az adatokat: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu&ref_topic=2919631

10.2. Hírlevél feliratkozás:

A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.

10.3 Termék megrendelés:

A Weboldalon történő termékmegrendelés esetén, az Adatkezelő az adatokat addig kezeli, ameddig az a megrendelés, szerződés, tanácsadás teljesítéséhez szükséges. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb a teljesítéstől számított 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve a 10.3.1 pontban foglalt eseteket, illetve ha az adatkezelésnek más jogalapja is fennáll (pl. az érintett hírlevélre is feliratkozott).

10.3.1

Amennyiben az érintett személyes adatai szerepelnek a számlán, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján e bizonylatokat köteles 8 évig megőrizni. Azokat az adatokat, amelyek adózáshoz kapcsolódó iratokon szerepelnek (pl. megrendelésen, szerződésen, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni.

10.4 Érdeklődés kapcsolati űrlapon, vagy e-mailben

A Weboldalon keresztül elküldött érdeklődés esetén kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintettnek a kért tájékoztatást megadja. Az Adatkezelő az adatot legkésőbb ezt követő 1 év elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az érintett ismét megkereste az Adatkezelőt. Ismételt megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatot a tájékoztatás teljesítésétől számított legkésőbb 1 évig kezeli.

10.5 Facebook kedvelés

A Facebookon a Weboldal „kedvelt”-ként való megjelölése, illetve feliratkozás esetén az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart (leiratkozás, megjelölés visszavonása).

11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

11.1

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő vezető tisztségviselője és helyettese.

Személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

11.2

A Weboldalon keresztül megvásárolt webtárhely (hosting) szolgáltatások közvetített, harmadik fél által biztosított szolgáltatások, melyek infrastrukturális hátterét az EVOLUTIONET Kft. biztosítja. A megrendelt szolgáltatás teljesítése során az EVOLUTIONET Kft. részére megrendelői adatok nem kerülnek továbbításra. A megvásárolt hosting-tárhely szolgáltatás használatakor a tárhelyre feltöltött adatok az EvolutioNet Kft. szerverein tárolódnak.

Cégnév: EVOLUTIONET Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu és www.domain-tarhely.net
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 503 1929

Adatvédelmi felelős: Esch Tamás, ügyvezető

Az EVOLUTIONET Kft. adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: https://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.php

11.3 A Weboldal tárhely szolgáltatója

Az Adatkezelő a Weboldal tárhely szolgáltatóját Adatfeldolgozóként jelöli meg. Az adatfeldolgozó adatai a 11.2-es pontban találhatók.

11.4 Domain név regisztrátor

11.4.1 .HU domainek regisztrációja

Az Adatkezelő a .HU domain nevek regisztrátorát (hivatalos .HU regisztrátor) Adatfeldolgozóként jelöli meg.

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhelye: 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszáma: 03-09-109150
Adószáma: 12539833-2-03
Honlapjának webcíme: https://www.forpsi.hu/
Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: admin@forpsi.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 76 550 174

11.4.2 .eu, .com, .net, .org, .info (és további nemzetközi) domainek regisztrációja

Adatkezelő a külföldi országkódos (ccTLD) és nemzetközi általános (gTLD) domain végződések regisztrációjának igénylése esetén kizárólag akkor továbbítja a személyes adatokat harmadik fél (domain végződés szerint meghatározott külföldi regisztrátor és külföldi domain nyilvántartó) részére, ha

a) azt az Előfizető kifejezetten kéri, vagy
b) az adatok továbbítása a regisztráció teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, erről Szolgáltató Előfizetőt előzetesen tájékoztatta és az adatok továbbításához Előfizető előzetesen hozzájárult.

Ennek értelmében nemzetközi domainek esetében a publikus Whois adatbázisban alap esetben az Adatkezelő a saját, (kapcsolattartó/regisztrátor) adatait tünti fel. Adatvédelmi szempontból ez a leggyorsabb és legrugalmasabb eszköz, hogy az Adatkezelő az egyre gyakoribb visszaélések ellen védekezzen (elsősorban kéretlen reklámlevelek, adathalász próbálkozások, hamis fizetési emlékeztetők).

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a domain névvel nem az Igénylő/érintett rendelkezik. A nemzetközi domainek esetében a .HU tartománytól teljesen eltérően működik a domain használati “jog” igazolása, nem a Whois adatbázisban szereplő, publikusan látható adatok a mérvadók. A nyilvános adatok elektronikus felületen egyszerűen és azonnal szerkeszthetők, külön kérésre feltüntetjük ott az Igénylő/érintett adatait.

11.5 Online bankkártyás fizetés adatait megismerők:

A weboldalon létrejövő megrendelés díjának online bankkártyás fizetése esetén a bankkártya adatok nem jutnak el az Adatkezelőhöz (Tárhelybérlés.hu Bt.). A “Fizetés Barionnal” gombra kattintva a Megrendelő átkerül a Barion Payment Zrt. oldalára, és a fizetési tranzakció a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A pénzügyi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója itt ismerhető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

11.6 Süti adatokat megismerők:

Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, mint adatfeldolgozó szerverén (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com)

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

 • Hírlevél szolgáltatás:

A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp), székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, telefon: (404) 806-5843, e-mail: legal@mailchimp.com Amerikai Egyesült Államokba való adattovábbítás során a személyes adatok védelmét az Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja. A Rocket Science Group, LLC a Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.
 • ActiveCampaign, Inc, székhelye: 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, USA, telefon: +1 773 904-0945, e-mail: jason@activecampaign.com Az ActiveCampaign, Inc a Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

11.7 Facebook plugin

A Facebook plugin használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó a Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

A Facebook Inc. a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel.

11.8 Könyvelési szolgáltató

Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt Kasnyik Tamás, 06250167; székhely: 5553 Kondoros, Október 6. utca 1, e-mail: tkasnyik@kasnyiktsa.hu.

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

11.9 Számlázási adatok

Szolgáltató a szolgáltatási díjak számlázása végett számlázási adatokat (számlázási név, számlaküldési cím és e-mail cím) az elektronikus számlázó rendszert biztosító szolgáltató (N-Ware Kft., www.billzone.eu), mint adatfeldolgozó részére továbbítja. Az N-Ware Kft. Adatkezelési Szabályzata a következő címen érhető el: https://www.billzone.eu/HU/hu/Electronic/Invoicing/Documents.aspx

12. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

12.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

12.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

12.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

12.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

12.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

12.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

13. Egyéb rendelkezések

13.1 Adatvédelmi incidens

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

13.2 Adatközlés hatóságok részére

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon hozzánk (Tárhelybérlés.hu Bt – Hechtl Gábor, telefonoszám: +36 20 241 2245, e-mailcím: adatkezeles[kukac]tarhelyberles[pont]hu), mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.