Skip to content

Általános Szerződési Feltételek

1. Felhő tárhely szolgáltatás

Szolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhelybérlés.hu Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhelye: 5553 kondoros, Tanya 187.
Cégjegyzékszáma: 04-06-009467
Adószáma: 25081086-1-04
Honlapjának webcíme: tarhelyberles.hu
E-mail címe: info@tarhelyberles.hu

1.1. Szolgáltatás igénybevételének és használatának feltételei:

Megrendelő köteles a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül az alábbi magatartások tanúsítása:

1.1.1. Illegális felhasználás: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel vagy bármilyen más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató szerverére, illetve ilyen szoftverek terjesztése Megrendelő webhelyéről.

1.1.2. Fenyegetések: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

1.1.3. Zaklatás: A szolgáltatás igénybevétele olyan továbbításra (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más felhasználót vagy a társadalom más tagját zaklatja.

1.1.4. Kiskorúnak okozott sérelem: A szolgáltatás felhasználása kiskorúnak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást, bűntető feljelentést vonhat maga után.

1.1.5. E-mail hírözön: Rosszindulatú szándék más felhasználó elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

1.1.6. E-mail / Üzenethamisítás: A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

1.1.7. Kéretlen reklámlevelek, önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése: A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbírására.

1.1.8. A USENET SPAM alkalmazása: A szabályokat és előírásokat megsértő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályainak ellentmondó üzenet vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

1.1.9. Jogosulatlan hozzáférés: A szolgáltatás használata mások adataihoz való illetéktelen hozzáférésére, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy, számítógép, szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerek biztonsági rendelkezéseinek feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

1.1.10. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése: A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mail, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamilyen szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon, vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez fűződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog általvédett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására.

1.1.11. Személyes adat gyűjtés: Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül.

1.1.12. Ellenséges tevékenység folytatása: Megrendelő semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehesse. Megrendelő semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltatás felfüggesztésére kerül a jogsértés orvoslásáig.

1.1.13. Megtévesztés: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele szándékos megtévesztés vagy félrevezető állítások, írásos anyagok közlésére/továbbítására.

1.1.14. Csalárd tevékenység: A Szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például ”piramis játék”, vagy egyéb tiltott üzleti modellek alkalmazása, terjedésének elősegítése, népszerűsítése.

1.1.15. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése: Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyének, adatoknak és/vagy számítógép rendszerek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

1.1.16. Hálózati és személyi biztonság megsértése: A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő felhasználókat büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A Szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózatok biztonsága megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. A felhasználó azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például, adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.) és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

1.2. Szolgáltatás igénybevételének és használatának további feltételei:

1.2.1. Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma és a tárolt tartalom felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

1.2.2. Megrendelő a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

1.3. Szolgáltató és Megrendelő kötelezettségei:

1.3.1. Szolgáltatás biztosítása: Szolgáltató vállalja Megrendelő számára az online megrendelés leadásakor választott szolgáltatáscsomag és benne meghatározott szolgáltatások biztosítását, stabil és gyors rendelkezésre állását, melyért Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott díjat köteles fizetni. Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat a díjfizetési kötelezettség ill. díjtartozás tekintetében együttesen kezeli, díjtartozás esetén a Megrendelő által igénybevett szolgáltatásokat együttesen korlátozhatja.

1.3.2. Díjváltozás, díj-garancia: Szolgáltató vállalja, hogy a megrendeléskor meghatározott díjat 12 naptári hónapon belül nem módosítja.

1.3.3. Szerződés formája: A www.tarhelyberles.hu honlapon elküldött megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti az info@tarhelyberles.hu címre küldött levélben. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével, ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadásával és a “Megrendelem!” gombra való kattintással kerül megkötésre. Szolgáltató/Üzemeltető: TárhelyBérlés.hu Bt. (5553 Kondoros, Tanya 187., Cg. 04-06-009467)

1.3.4. Szerződés időtartama, felmondás: Felek a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó megállapodást, elektronikus szerződést határozatlan időtartamra kötik, kölcsönösen 1 hónap felmondási idővel, normál felmondás esetén. A felmondási idő végéig Szolgáltató köteles a vállalt szolgáltatást nyújtani, Megrendelő pedig a vonatkozó díjakat Szolgáltató részére kifizetni. Szolgáltató azonnali felmondással élhet, amennyiben Megrendelő nem tartja be az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit, vagy bármely pontban megsérti az ÁSZF-ben foglaltakat és az ÁSZF-et sértő magatartást értesítést követően sem szünteti be. Ilyen esetben a kifizetett szolgáltatási díj visszatérítésére nincs lehetőség. Megrendelő azonnali felmondással élhet, amennyiben Szolgáltató nem teljesíti az ÁSZF-ben tett vállalásait. Ilyen esetben az előfizetésből fennmaradó időszakra kifizetett díjat Szolgáltató köteles 8 napon belül visszatéríteni Megrendelő részére.

1.3.5. Rendelkezésre állás: Szolgáltató a www.tarhelyberles.hu címen meghirdetett szolgáltatásainak elérésére 99.9% rendelkezésre állási arányt vállal éves szinten. Szolgáltató a maximális üzemidő elérésére törekszik, ezért minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni. Szolgáltató nem vonható felelősségre rajta kívül álló, a szolgáltatás zavartalan nyújtását megakadályozó hibákért, vis major okokért. Az előre bejelentett és Megrendelővel előzetesen egyeztetett karbantartási/frissítési munkák miatti üzemkiesésre nem vonatkozik a vállalt rendelkezésre állási arány, ugyanakkor az ilyen jellegű beavatkozásokat Szolgáltató igyekszik elkerülni, a kiszolgáló hátteret (mind hardveres, mind szoftveres oldalról) ennek megfelelően építi ki.

1.3.6. Adattárolás, felelősségvállalás: Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött adatokat redundáns módon tárolja, a redundanciát RAID 6 megoldással biztosítja, a szerveren tárolt adatokról külön biztonsági mentést a szolgáltatás jellegéből adódó duplikált adattárolás (szerver és kliens közti folyamatos szinkronizálás) miatt nem végez. Szolgáltató nem vállal felelősséget az adattároló szerverek halmozott hibájából, az üzemeltetési helyét érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis major okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátás hibája által okozott károk, BIX hibák/üzemzavar végett bekövetkezett adatvesztésért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. Megrendelő nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan nem bizonyítható.

1.3.7. Hibabejelentés: Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését az support@tarhelyberles.hu címen 0-24 órában fogadja, azokra munkaidőben legfeljebb 1-2 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon 8-12 órán belül érdemben reagál az illetékes munkatárs(ak) terheltségének és a feladat prioritásának függvényében. Amennyiben a szolgáltatást érintő hiba valós, úgy annak kivizsgálását Szolgáltató a bejelentést követően azonnal megkezdi, javítását a probléma prioritásától függően elvégzi. A technikai felügyeletet munkaidőn kívül Szolgáltató a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából tartja fent. A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (H-P, 9-17 óráig) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritású feladatok közé sorolandó.

2. Webtárhely (hosting) szolgáltatás

2.1. SZOLGÁLTATÁS, MEGRENDELÉS, MEGÚJÍTÁS:

2.1.1 Szolgáltatás részletei, technikai paraméterei:

2.1.1.1 Előfizető a Tárhelybérlés.hu Bt-n (továbbiakban: Szolgáltató) keresztül webtárhely (hosting) szolgáltatást igényelhet, mely közvetített, harmadik fél által biztosított szolgáltatás.

A Szolgáltató által kínált webtárhely szolgáltatás az EVOLUTIONET Kft. mint harmadik fél közvetített szolgáltatása, ennek technikai hátterét az EVOLUTIONET Kft. (a továbbiakban: Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató) biztosítja.

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: EVOLUTIONET Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszáma: 02 09 075023
Adószáma: 14992511-2-02
Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu
E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

A Szolgáltató a tarhelyberles.hu honlapon hirdetett és feltüntetett szolgáltatásokat és szolgáltatáscsomagokat kínálja Előfizető részére, az Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint.

2.1.1.2 Szolgáltató az általa kínált és biztosított szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok leírását és technikai paramétereit a honlapon részletesen feltünteti.

2.1.1.3 Szolgáltató az aktuálisan érvényes előfizetési díjakat a honlapon teszi közzé.

2.1.2 Szolgáltató adatai:

Cégnév: Tárhelybérlés.hu Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: Tárhelybérlés.hu Bt.
Székhelye: 5553 kondoros, Tanya 187.
Cégjegyzékszáma: 04-06-009467
Adószáma: 25081086-1-04
Honlapjának webcíme: tarhelyberles.hu
E-mail címe: info@tarhelyberles.hu

2.1.3 Megrendelés, szerződéskötés:

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár.
A szerződés a honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással kerül megkötésre.
A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 8 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 8 napon belül e-mailben jelezheti az info@tarhelyberles.hu címre küldött levélben.

2.1.4 Megrendelés visszaigazolása:

Szolgáltató a megrendelés elküldését a honlapon és e-mailben visszaigazolja a megrendelő (Előfizető) részére, mely visszaigazolás tartalmazza:

a) a megrendelt szolgáltatásokat, azok mennyiségi egységeit (darabszámra, vagy időszakra vonatkozóan)
b) választott fizetési módot és fizetési intervallumot
c) a megrendelő (Előfizető) által megadott személyes és kapcsolattartási adatokat
d) díjbekérőt és fizetéshez szükséges információkat

A Szolgáltató által végzett adatkezeléssel kapcsolatban további információk az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak.

2.1.5 Díjfizetés:

Előfizető a díjbekérőben szereplő előfizetési díjat az alábbi módokon egyenlítheti ki:

a) Bankszámlára: Szolgáltató MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára történő átutalással, vagy MagNet Bank Zrt. bármely bankfiókjában történő készpénzes befizetéssel
b) Barion számlára: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.1.6 Szolgáltatás beüzemelése:

2.1.6.1 Az előfizetési díj jóváírását követően Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítását legfeljebb 2 munkanapon belül megkezdi azáltal, hogy a szolgáltatás elérési- és hozzáférési adatait minden szükséges információval együtt Előfizető részére a megrendeléskor megadott e-mail címére elküldi.

2.1.6.2 Amennyiben a megrendelt szolgáltatás beüzemelésének átfutási ideje meghaladja az 2 munkanapot (általában: .HU domain név regisztrációs műveletek), arról Szolgáltató külön tájékoztatja Előfizetőt.

2.1.7 Számlakiállítás:

Az előfizetési díj jóváírását követően Szolgáltató hiteles elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben kézbesít Előfizető részére. Előfizető külön igénybejelentése alapján papír alapú számla kiállítására van lehetőség.

2.1.8 Szolgáltatás megújítás

2.1.8.1 A megrendelt szolgáltatások lejárati idejéről, a szolgáltatás megújításának feltételeiről és a megújítás díjairól Szolgáltató e-mailben értesíti Előfizetőt 15 nappal, de legkésőbb 8 nappal a megrendelt szolgáltatás lejárata előtt. Az értesítőt Szolgáltató a szolgáltatás lejárata előtt 3 nappal, de legkésőbb a lejárat napján újra küldi.

2.1.8.2 Amennyiben a szolgáltatás megújításának díja nem kerül kiegyenlítésre az értesítőben megjelölt határidőig, Szolgáltató az Előfizető által megadott telefonszámon munkaidőben (H-P, 9-17 óra között) megpróbálja felvenni a kapcsolatot Előfizetővel, legfeljebb 2 alkalommal.

2.1.8.3 A szolgáltatás megújítása a megújítás díjának beérkezését követően 1 munkanapon belül automatikusan megtörténik. Előfizető kérésére Szolgáltató a megújítás tényéről külön értesítőt küld e-mailben. Szolgáltató a megújítás díjáról számlát állít ki Előfizető részére.

2.1.9 Szolgáltatás megszűnése

2.1.9.1 Előfizető jogosult a megrendelt szolgáltatást az előfizetés időtartama alatt lemondani. Lemondás esetén az előfizetés lejáratát követően a szolgáltatást Előfizető kérésének megfelelően megszüntetjük. Az előfizetés ideje alatt lemondott szolgáltatásokkal kapcsolatban további díjak Előfizetőt nem terhelik.

2.1.9.2 Amennyiben Előfizető a szolgáltatást az előfizetés időtartama alatt nem mondja le és a megújítás díját nem rendezi Szolgáltató felé, a szolgáltatás az előfizetés lejáratát követően automatikusan megszűnik.

2.1.9.3 Az automatikus megszüntetést követően Szolgáltató 60 napig tárolja a szerverein Előfizető által elhelyezett adatokat, de külső elérést és hozzáférést már nem biztosít Előfizető részére.

2.1.9.4 Előfizetőnek lehetősége van az előfizetés lejáratát követő 60 napon belül a szolgáltatás visszaállítását igényelni. A visszaállítás díja a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások esetében megegyezik a megújítás díjával. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások (általában: domain név regisztráció) visszaállításának díjáról és feltételeiről – amennyiben eltér a megújítás díjától és feltételeitől – Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt a visszaállítás megkezdése előtt.

2.1.9.5 Szolgáltató nem vonható felelősségre a határidőn túli, késedelmes díjfizetésből eredő károkért.

2.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.2.1 Szolgáltató a webtárhely (hosting) szolgáltatást, mint harmadik fél által biztosított szolgáltatást biztosítja. A Szolgáltató az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató üzemkieséséért nem vállal feleőséget.  Az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató kötelességet vállal a megrendelt szolgáltatások biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major események és a harmadik fél által biztosított szolgáltatások esetleges üzemkiesése.

2.2.2 Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat az előfizetési díj beérkezését követő 1 munkanapon belül, amennyiben ez technikailag nem lehetséges, legfeljebb 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé (általában: egyedi feltételekkel regisztrálható külföldi országkódos domain név regisztráció). Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.2.3 Szolgáltató külön szolgáltatási díj számlázása nélkül támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez és használatához. A támogatás nem vonatkozik az Előfizető által elhelyezett szoftverekre és programkódokra, továbbá az Előfizető által üzemeltetett kliens oldali és más, harmadik fél oldali rendszerekre.

2.2.4 Szolgáltató jogosult az aktuálisan érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.2.6 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
2.2.6.1 Tilos a bérelt szolgáltatásban törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
2.2.6.2 Tilos a bérelt szolgáltatásban olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
2.2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése(SPAM), valamint más felhasználók e-mailben történő zaklatása;
2.2.6.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.2.7 Adatvédelem, biztonsági mentés, visszaállítás:

Szolgáltató és az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató a tőle elvárható módon (megfelelő szakmai tudással és technikai eszközökkel ill. módszerekkel) biztosítja az Előfizető által a bérelt szolgáltatásban elhelyezett adatok védelmét:

2.2.7.1 Webtárhely (webhosting) szolgáltatás esetén az adatok tárolása RAID technológiák alkalmazásával történik.
2.2.7.2 A webtárhely (webhosting) szolgáltatásban tárolt adatokról (honlap és ftp tárhely tartalma, e-mail postafiókok, SQL adatbázisok) az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató heti rendszerességgel teljes biztonsági mentést készít.
2.2.7.3 az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató a webtárhely szolgáltatásban tárolt adatokról készített mentéseket 4 hétre visszamenőleg tárolja fizikailag különálló adattároló eszközön.
2.2.7.4 Szükség esetén az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató az általa készített mentésből való adatvisszaállítást az Előfizető Szolgáltatón keresztül hozzá eljuttatott kérésére elvégzi. A Szolgáltató a mentésből való adatvisszaállítást évente legfeljebb 1 alkalommal díjmentesen, további alkalmakkor 1 munkaóra alkalmi rendszergazdai támogatás díjának számlázása mellett biztosítja.
2.2.7.5 Szolgáltató manuális (kézi) biztonsági mentés készítését biztosítja Előfizető részére, webtárhely szolgáltatásban erre létrehozott funkcióval.
2.2.7.6 Szolgáltató nem vállal felelősséget az automatikus biztonsági mentési perióduson kívül eső adatokért, továbbá nem vonható felelősségre az elhelyezett adatok elvesztéséből származó károkért. Előfizető a bérelt szolgáltatásban kizárólag saját felelősségére helyez el és tárol adatokat.

2.2.8 Frissítések és biztonsági javítások telepítése:

2.2.8.1 Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató az általa üzemeltetett rendszereket és kiszolgáló oldali szoftvereket érintő frissítéseket és biztonsági javításokat telepíti, ezáltal a kiszolgáló környezetet folyamatosan naprakészen tartja.
2.2.8.2 Előfizető felelős a tárhelyre feltöltött szoftvereket és scripteket érintő frissítések és biztonsági javítások telepítéért, továbbá az egyedi programkódok naprakészen tartásáért, ezáltal a kiszolgáló környezettel való kompatibilitás fentartásáért. Ezen feladatok elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

2.3.1 Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
2.3.2 Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
2.3.3 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen és rendeltetésszerűen használni.
2.3.3.1 A helytelen használatból, jelszavak és egyéb hozzáférési adatok nem megfelelő kezeléséből, tárhelyre elhelyezett szoftver biztonsági hibájából, továbbá indokolatlanul vagy aránytalanul magas erőforrás-használatból eredő károk megelőzése, elhárítása, vagy megakadályozása érdekében Szolgáltató jogosult a szolgáltatást Előfizető értesítésével egyidejűleg felfüggeszteni. Szolgáltató a 3.3.1-es pontban felsorolt problémák fennállása esetén, vagy a felfüggesztésből eredő károkért felelősségre nem vonható.
2.3.3.2 Szolgáltató jogosult a további károkozás megakadályozása végett az ÁSZF 2.6-os pontjára hivatkozva a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
2.3.3.3 Előfizető a helytelen használattal okozott, vagy az általa elhelyezett szoftver biztonsági hibáiból eredő károkért felelősséggel tartozik.
2.3.4 Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokért az aktuálisan érvényes árlistában meghatározott díjat megfizetni. Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására.
2.3.5 Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.
2.3.6 Előfizető elfogadja, hogy
2.3.6.1 Nem futtathat IRC és bot típusú alkalmazásokat.
2.3.6.2 Nem futtathat IRC-vel és bot-tal azonos vagy hasonló működésű alkalmazást.
2.3.6.3 Nem futtathat bittorrent és más p2p alkalmazásokat.
2.3.6.4 Nem vehet részt a bérelt szolgáltatással nagy forgalmú fájlcserélő és fájlmegosztó tevékenységben.
2.3.6.5 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videó- és audiómegosztó oldalak
– Online játékmegosztó, játék és szerencsejáték oldalak
– Aukciós és topsites oldalak
– Klickbait típusú oldalak
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Online-channel és streaming alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
– File Dump/Mirror Szkriptek (rapidsharehez hasonló)
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
– Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– Prime Banks Programok
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyűlöletkeltő, rasszista, faji és vallási propaganda tartalmak
– Hackereknek ill. crackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Közerkölcsbe ütköző, illetve pornógráf tartalmú oldalak
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Nem futtathat játék szervereket (pl counter strike)

2.3.7 Előfizető a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.

2.3.8 Tilos a Szolgáltató vagy az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

2.4. HIBABEJELENTÉS:

2.4.1 Szolgáltató az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató szerverein üzemeltetett szolgáltatásait érintő hibák bejelentését az ügyfélszolgálat e-mail címén: info@tarhelyberles.hu címen 0-24 órában, az év 365 napján fogadja
2.4.2 a hibabejelentések az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató részére továbbításra kerülnek, aki a hibabejelentéseket beérkezési és saját értékelése alapján beállított prioritási sorrendben, továbbá az illetékes illetékes személy (általában: rendszergazda) terheltségétől függően viszgálja.
2.4.3 A hibabejelentések kivizsgálását és elhárítását az illetékes személy (általában: rendszergazda) munkaidőben 2, de legfeljebb 8 órán belül, munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon 16, de legfeljebb 36 órán belül elvégzi.
2.4.4 Szolgáltató a hiba kivizsgálását és elhárítását követően értesíti Előfizetőt a hiba elhárításának tényéről. Amennyiben a hibaelhárítás nem végezhető el azonnal, Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Előfizetőt a hibaelhárítás várható időtartamáről.
2.4.5 az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató munkaidőn kívül, hétvégén és ünnepnapokon a szerverein üzemeltetett szolgáltatások üzemidejének maximalizálása céljából ügyeletet (általában: szolgáltatás monitorozás és rendszergazdai felügyelet) működtet.
2.4.6 A szolgáltatások folyamatos üzemét nem érintő vagy nem a Szolgáltató hatás- vagy feladatkörébe tartozó kérések, kérdések és bejelentések feldolgozása normál munkaidőben (H-P, 9-17 óráig) az általános ügyfélszolgálat keretei közt történik, munkaidőn kívül alacsony prioritású feladatok közé sorolandó.

2.5. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, DÍJVISSZAFIZETÉS

2.5.1 Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben Előfizető az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megsérti, vállalásait és kötelezettségeit nem teljesíti.
2.5.2 Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megsérti, vállalásait és kötelezettségeit nem teljesíti.
2.5.3 Előfizető jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására és az előfizetési díj levonások nélküli visszaigénylésére, amennyiben Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás biztosítását az előfizetési díj jóváírását követően az ÁSZF Webtárhely (hosting) szolgáltatás szerződési feltételek 2.1.6-os pontja szerint nem teljesíti.
2.5.4 Előfizető jogosult a szerződést normál, vagy azonnali hatállyal történő módon az előfizetés ideje alatt bármikor, indoklás nélkül felmondani. Ebben az esetben az előfizetési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
2.5.5 Szolgáltató jogosult a szerződés megújítását Előfizető részére indoklás nélkül megtagadni és a szerződést normál módon felmondani. A szerződés normál felmondásáról Szolgáltató e-mailben köteles Előfizetőt értesíteni az előfizetési idő lejárata előtt legalább 30 nappal.

2.6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép és határozatlan időre szól. A szerződés megszűnésére a szerződésben foglalt feltételek teljesülésének hiányakor, szerződésszegéskor, vagy felmondással az ÁSZF Webtárhely (hosting) szolgáltatás szerződési feltételek 2.5. pontjában meghatározott esetekben kerülhet sor.

3. Domain név regisztráció

3.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet, mely közvetített szolgáltatás. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (domain végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja:

a) .HU tartományra vonatkozó szabályozás: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
b) .EU tartományra vonatkozó szabályozás: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/
c) Általános nemzetközi domainek, gTLD: www.icann.org (pl. .com, .net, .info, .org)
d) Külföldi országkódos domainek, ccTLD: adott ország és domain nyilvántartó szabályozása, melyről Szolgáltató külön tájékoztatja Előfizetőt e-mailben a domain regisztráció megrendelése esetén

3.2 Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott TLD-hez tartozó domain nyilvántartó döntéseit elfogadja.
3.3 Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain név mielőbbi bejegyzésért, de elhúzódó ügyintézés esetén nem vonható felelősségre. A domain név regisztráció átlagos átfutási ideje .hu domain esetén 2 munkanap, .eu és nemzetközi domain címek esetében általában kevesebb, mint 1 munkanap, külföldi országkódos domainek esetében egyedileg meghatározott (általában: 1 munkanap).
3.4 Szolgáltató a domain név ügyintézéshez kapcsolódó adminisztrációs hibákért (téves domain regisztráció, téves előfizetői adatok rögzítése a domain nyilvántartó rendszerében, domain név regisztráció vagy hosszabbítás elmulasztása) legfeljebb a domain név regisztráció díjának mértékéig vállal felelősséget.
3.6 Domain név hosszabbítás az aktuálisan érvényes megújítási díjon kizárólag az értesítőben megadott határidőn belül lehetséges. A díjfizetés elmaradása, vagy határidőn túli díjfizetés esetén Szolgáltató nem vonható felelősségre a domain név lejáratából, inaktív állapotba kerüléséből, törléséből, vagy a domain név elvesztéséből Előfizetőt ért károkért.

4. Adatvédelem

4.1 Szolgáltató adatkezelőként az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett módon rögzíti és védi az Előfizető személyes adatait.

4.2 Előfizető a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhat személyes adatokat. Amennyiben ez az eset áll fenn, az Előfizető “adatkezelőnek”, a Szolgáltató “adatfeldolgozónak” minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért minden esetben az Előfizető (adatkezelő) felel.

4.3 A 4.2-es pontban meghatározott adatfeldolgozás fennállása esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során Előfizető (adatkezelő) által végzett adatkezeléshez szükséges technikai infrastruktúra biztosítására (weboldaltárolás és megjelenítés, adatbázis és email-szolgáltatás formájában) terjed ki az adatfeldolgozás.

4.4 Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas voltát, integritását, ellenálló képességét, és az ÁSZF 1.3.5. és 2.2.1-es pontja szerinti rendelkezésre állását.

4.5 Szolgáltató és az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató szervereit a Szervernet Kft. magyarországi szervertermeiben tárolja. A szerverekhez kizárólag Szolgáltató és az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató, annak alkalmazottja vagy megbízott rendszergazdája rendelkezik hozzáféréssel. Szolgáltató biztosítja a hozzáféréssel rendelkezők titoktartási kötelezettségének meglétét. A szerveren tárolt adatokhoz a szerverterem üzemeltetőjének nincs hozzáférési jogosultsága.

4.6 Adatvédelmi tájékoztató, GDPR:

A Tárhelybérlés.hu Bt. mélyen elkötelezett Előfizetői személyes adatainak jogszerű kezelése, védelme iránt.
2018. május 25-től kezdődően igazodunk az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Előírásához (General Data Protection Regulation, GDPR).

A teljes Adatvédelmi tájékoztató – mely az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi -, elérhető a következő címen: http://tarhelyberles.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Az Infrastrukturlis Hátteret Biztosító Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő címen: http://szerverzum.hu/adatvedelmi-tajekoztato-gdpr.html

5. VIS MAJOR

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
6.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
6.3 A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

7. ÁSZF változásai

Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek változtatására jogosult, melyet a honlapon feltüntet. A változtatás tényéről e-mailben értesíti Előfizetőt.